sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Amcanion ac Egwyddorion

image

Nodau gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yw:

• I sicrhau nad yw unigolion yn dioddef oherwydd diffyg gwybodaeth am eu hawliau a’u cyfrifoldebau, neu o’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt, neu drwy eu hanallu i fynegi eu hanghenion yn effeithiol.

Yn ogystal â:

• I ddatblygu polisïau a gwasanaethau cymdeithasol yn lleol ac yn genedlaethol drwy ymarfer dylanwad cyfrifol.

Drwy ddarparu gwasanaeth cynghori, rydym yn delio â phroblemau cleientiaid ar lefel unigol ac yn bwydo gwybodaeth yn ôl i’r cyrff sy’n gyfrifol am lunio polisïau. ‘Rydym yn ymdrechu i atal problemau cylchol a rhai tebyg rhag codi.

Mae’n rhaid i ni gydymffurfio ac amodau aelodaeth y gymdeithas, sy’n cynnwys 12 egwyddor. Y prif egwyddorion yw:

Gwasanaeth am ddim – ‘Rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth (gan gynnwys cynrychiolaeth) yn rhad ac am ddim. Nid ydym yn atal ein gwasanaethau o unrhyw gleient sydd angen cymorth oherwydd credir eu bod yn gallu talu am help drwy ffynhonnell arall. Mae’r gwasanaeth yn cael ei hysbysebu fel un yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd i sicrhau nad yw aelodau o’r cyhoedd yn cael eu hannog i beidio cymryd mantais o’r gwasanaeth rhag ofn iddynt fynd i gostau.

Cyfrinachedd – ‘Rydym yn darparu cyfrinachedd i gleientiaid. Nid oes unrhyw beth a ddatgelir gan gleientiaid, gan gynnwys rheswm am eu hymweliad, yn cael ei rannu ac unrhyw un y tu allan i’r gwasanaeth heb ganiatâd penodol y cleient. Er mai pwrpas y gwasanaeth yw i ddatblygiad polisïau cymdeithasol yn ymwneud â materion sydd wedi dod i ein sylw wrth gynorthwyo cleientiaid drwy ymarfer dylanwad cyfrifol, ni fydd unrhyw fanylion a all ganfod cleientiaid yn cael ei wneud yn gyhoeddus heb eu caniatâd yn glir.

Annibynnol – Mae’r gwasanaeth a ddarperir gennym ni yn gwbl annibynnol. Mae polisïau ac arferion y gwasanaeth yn cael eu penderfynu gennym ni yn unigol. Ni chaiff unrhyw unigolyn neu asiantaeth arall, hyd yn oed os ydynt yn rhoi cymorth ariannol neu gymorth arall i ni, ddylanwadu ar ein proses o wneud penderfyniadau.

Didueddrwydd – Mae’r gwasanaeth a ddarperir gennym ni yn ddiduedd, yn agored i bawb, ac ar gael yn anystyriol o unrhyw farn oddrychol ynghylch ac os yw’r cleient yn haeddiannol neu beidio. Mae ein cynghorwyr yn cael eu hyfforddi i roi gwybodaeth ar sail y budd posibl i’r cleient, h.y. ni fydd gwybodaeth yn cael eu dewis i gydymffurfio ag unrhyw safbwynt arbennig. Bydd sylwadau a wnaed ar ran cleientiaid yn ceisio mynegi bwriad a safbwynt personol y cleient.

Yr egwyddorion eraill yw:

• hygyrchedd
• effeithiolrwydd
• atebolrwydd cymunedol
• hawl y cleient i benderfynu
• gwasanaeth gwirfoddol
• grymuso
• adfer gwybodaeth
• gwasanaeth cyffredinol


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share