Angen cymorth?
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Hanes

Helpu i ddatrys problemau ers 1939

1935: Y Llywodraeth yn ystyried yr angen am wasanaeth gwybodaeth yn gysylltiedig â’r gwasanaeth lles cymdeithasol newydd.

1938: Mae rhyfel byd ar y gorwel ac mae Cyngor Cenedlaethol Gwasanaethau Cymdeithasol (rhagflaenydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cenedlaethol) yn sefydlu grŵp i edrych at sut i gyfarfod anghenion poblogaeth sifil mewn cyfnod o ryfel.

3 Medi 1939: Cyhoeddi rhyfel

4 Medi 1939: 200 o Ganolfannau yn agor gan gynnwys Llandudno.

O’r cychwyn, gwirfoddolwyr sydd yn rhedeg a chynnal y gwasanaeth o adeiladau cyhoeddus a thai preifat. Cynghorwyr yn delio gyda phroblemau yn ymwneud a llyfrau dogni, digartrefedd a gwacáu. Maent hefyd yn helpu i ddarganfod perthnasau sydd ar goll a charcharorion rhyfel. Mae dyledion yn sydyn yn dod yn fater allweddol fel mae incwm yn lleihau yn dilyn galw i fyny i’r lluoedd arfog.

1942: Mae nifer y Canolfannau (1,074) yn cyrraedd ei anterth gydag un Canolfan yn gweithredu allan o focs ceffyl wedi ei addasu ai leoli yn ymyl ardaloedd wedi ei fomio.

1950au: Er llwyddiant Cyngor ar Bopeth, yn dilyn y rhyfel mae’r Adran Iechyd yn gostwng y cyllid ac erbyn 1953 mae nifer y Canolfannau wedi eu haneru. Mae’r gwasanaeth yn parhau gyda chefnogaeth ymddiriedolaethau elusennol fel Sefydliad Nuffield, Ymddiriedolaeth Carnegie a Sefydliad Joseph Rowntree.

1957: O ganlyniad y Ddeddf Rhent mae cynnydd mewn ymholiadau.

1960: Mae’r Llywodraeth yn ail ddechrau cyllido’r corff cenedlaethol.

1960au: Mae chwarter o ymholiadau yn ymwneud a materion tai ac mae nifer o ganolfannau wedi lleihau o 1,074 i 416.

1965: Mae nifer yr ymholiadau yn genedlaethol yn cyrraedd 1.25 miliwn.

1970au: Mae amddiffyn hawliau’r defnyddwyr yn dod yn flaenoriaeth.

1973: Mae grant datblygu oddi wrth y Llywodraeth yn ein galluogi i ymestyn y rhwydwaith.

1980au: Dau ddirwasgiad yn golygu tyfiant mewn dyledion ac ymholiadau yn codi yn sgil hyn.

1990au: Newidiadau yn y system budd-daliadau a phrosesau gwaith yn cynhyrchu rhan fwyaf o waith y Canolfannau.

1999: Adviceguide yn cael ei lansio sy’n galluogi i bobl gael mynediad i gyngor ar-lein 24 awr y diwrnod. Mae’r gwasanaeth yn dathlu ei Jiwbilî Diemwnt ac yn lansio ‘Wythnos Cynghori’.

2000au: Dyled, Tai a Chyflogaeth yn parhau i fod yn broblemau allweddol i Cyngor ar Bopeth ddelio gyda, yn benodol mewn achosion materion noddfa.

2003: “Adviceguide” ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, Bengali, Tsieinëeg, Gujarati, Punjabi ac Urdu ac mae ymweliadau yn parhau i gynyddu, sydd yn ymestyn mynediad i ein cyngor i’r rhai sydd methu defnyddio ein gwasanaethau lleol.

2003: Mae NACAB yn newid ei enw i Cyngor ar Bopeth Cymru (Citizens Advice Bureaux).

2003: Mae adolygiad annibynnol o’r gwasanaeth yn cael ei gomisiynu gan y ‘Office for Public Management’ yn dod i’r casgliad fod Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth o werth ardderchog yn gyfnewid i’r arian cyhoeddus mae yn ei dderbyn. Mae yn gwneud cyfraniad sylweddol i unigolion a chymunedau, yn ogystal ag i’r broses o greu polisïau a darparu gwasanaeth. Mae’r dull holistig, ymdriniaeth genedlaethol ac annibynnol angen ei goleddu.

4 Medi 2009: Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn dathlu ei ben-blwydd yn 70deg oed.

2011/2012: Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaethau cynghori mewn dros 3400 lleoliadau cymunedol yng Nghymru a Lloegr, wedi ei redeg gan 360 o elusennau cofrestredig ac yn helpu pobl i ddatrys problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill gan ddarparu cyngor a chymorth am ddim ac wrth ddylanwadu gwneuthurwyr polisi. Mae’r rhwydwaith yn dibynnu ar 22,200 o wirfoddolwyr hyfforddedig i gynnal y gwasanaeth a hefyd yn darparu gwasanaeth cyngor mewn person yn y biwro yn ogystal â dros y ffôn, yng nghartrefi pobl ac ar-lein. Mae ymweliadau i wefan hunangymorth ‘Adviceguide’ hefyd wedi codi i dros 11 miliwn.

2012/2013: Daeth dros 2 miliwn o bobl i ein gwasanaeth am gyngor wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Defnyddiwyd dros 12 miliwm o bobl ein gwasanaethau digidol. Lansiwyd ein Strategaeth Cydraddoldeb cyntaf – Stand up for equality gwneith sicrhau ein bod yn rhoi cydraddoldeb yng nghanol popeth ’rydym yn ei wneud.

Ebrill 2014: Mae ‘Consumer Futures’ (Consumer Focus yng nghynt), sydd yn gyfrifol am gynrychioli prynwyr o ddiwydiannau rheoledig (egni a phost), yn cael ei drosglwyddo i Cyngor ar Bopeth.

4 Medi 2014: Cyngor ar Bopeth yn dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed.

Ebrill 2015: Cyngor ar Bopeth yn cymryd 2 wasanaeth newydd ymlaen. Mae rhwydwaith Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb i ‘Pension Wise’. Mae’r Gwasanaeth Tystion yn rhoi cefnogaeth annibynnol ac am ddim i dystion yn y Llys Troseddau yng Nghymru a Lloegr.


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share