sub-ss-1
 • Gwynedd a De Ynys Môn
 • Cysylltwch a ni
 • Cysylltwch a ni...
 • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Diwygiad Lles

image

Yn Ebrill 2013, cychwynnodd y Llywodraeth i gyflwyno nifer o newidiadau mawr i’r gyfundrefn budd-daliadau nawdd cymdeithasol o dan y Ddeddf Diwygiad Lles 2012 ar Ddeddf Pensiwn 2011. Dilynodd hyn o’r newidiadau i Lwfans Cymorth a Chyflogaeth a gychwynnodd yn Ebrill 2012.

Drwy’r newidiadau yma i’r gyfundrefn budd-daliadau, mae’r Llywodraeth yn gobeithio cyflawni’r nodau canlynol:

 • Gwneud y gyfundrefn budd-daliadau yn llai cymhleth;
 • Lleihau dibyniaeth lles;
 • Gwellau cymhellion gwaith drwy alluogi i weithio fod mwy buddiol yn ariannol;
 • Lleihau gwariant y Llywodraeth ar Les.

Bydd bron iawn pob budd-dal i bobl o oed gweithio yn cael ei effeithio a bydd newidiadau i bensiynwyr sydd yn gyfrifol am blant neu gyda chostau tai. I hawlwyr presennol, bydd rhai newidiadau yn meddwl na fyddant ragor yn cyrraedd y meini prawf mwy cyfyngedig, fydd mwy na thebyg yn arwain atynt yn addasu i newidiadau mewn incwm a/neu yn y swm o fudd-daliadau a hawlir.

Y newidiadau mwyaf i’r gyfundrefn budd-daliadau

Fel arfer yn cael ei gyfeirio fel y Diwygiad Lles, mae’r newidiadau pennaf i’r gyfundrefn lles fel a ganlyn:

Treth Ystafell Wely – Ebrill 2013

Mae Treth Ystafell Wely yn newid i’r Budd-dal Tai sydd yn golygu taliadau llai i bobl sydd yn byw mewn Tai Cymdeithasol sydd yn cael ei ystyried fel bod ganddynt dy sydd yn rhu fawr i’w anghenion.

Y Cap ar Fudd-daliadau – Ebrill 2016

Mae’r cap ar fudd-daliadau yn cyfyngu’r swm o fudd-dal a dderbynnir y rhannwyf o bobl o 16 i 64.

Profedigaeth – Ebrill 2017

Fel yr amlinellir yng nghymalau 30 a 31 o’r Ddeddf Pensiwn, bydd nifer o fudd-daliadau, yn cynnwys Lwfans Rhiant Gweddw, yn cael ei newid gyda chyfundrefn sengl o Daliad Cefnogaeth Profedigaeth o Ebrill 2016. Ni fydd yn rhan o’r Credyd Cynhwysol na chael ei effeithio gan y Cap ar fudd-daliadau.

Lwfans Rhiant Gweddw – Ebrill 2016

Bydd taliadau yn newid i hawliadau newydd o Ebrill 2016.

Diwygiad Budd-dal Treth Cyngor – Ebrill 2013

Mae cynlluniau sydd yn cael ei weithredu a’u rheoli gan awdurdodau lleol ac wedi ei seilio ar feini prawf wedi ei datblygu ganddynt (ee sydd ddim wedi ei osod ar lefel cenedlaethol), yn disodli budd-dal Treth Cyngor.

Lwfans Cymorth a Chyflogaeth – Ebrill 2012

 • Taliad o Lwfans Cymorth a Chyflogaeth yn cael ei chyfyngu i’r rhannwyf o bobl.
 • Nid yw bobl yn y Grŵp Cefnogi o Lwfans Cymorth a Chyflogaeth yn cael eu heffeithio.
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth pobl oedd wedi bod yn y grŵp gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith am fwy na 12 mis yn Ebrill 2012 neu ar ôl 12 mis yn gyffredinol yn stopio.

Credyd Pensiwn – Hydref 2014

Credyd Pensiwn i ymgorffori;

 • Cymorth gyda rhent (ar sail asesiad) drwy ‘Credyd Tai’ yn y Credyd Pensiwn;
 • Symiau ychwanegol i blant i mewn i’r Lwfans Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn.

Taliadau Annibyniaeth Bersonol – Ebrill 2013

Bydd Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw I’r Anabl I bobl o oed gweithio. Ar hyn o bryd, ni fydd Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn berthnasol i’r rhai o dan 16 neu dros 65.

Cronfa Gymdeithasol – Ebrill 2013

Mae rhannau o’r Gronfa Gymdeithasol wedi eu diddymu:

 • Benthyciad Argyfwng;
 • Grant Gofal Cymunedol.

Mae ychydig o gyllid wedi ei dyrannu i’r Awdurdodau Lleol i ddarparu cynlluniau, ond nid yw yn orfodol iddynt i wneud hynny.

Credyd Cynhwysol – Cyflwyno yn raddol o 2013 i 2021

Credyd Cynhwysol yw’r brîf fudd-dal ar sail prawf modd i bobl o oed gweithio ac yn disodli pob budd-dal ar sail prawf modd a chredyd treth, sef:

 • Credyd Treth Plant;
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (yn seiliedig ar incwm);
 • Budd-dal Tai;
 • Cymhorthdal Incwm;
 • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm);
 • Credyd Treth Gwaith.

Oed Pensiwn y Wladwriaeth

Mae oed Pensiwn y Wladwriaeth wedi ei gynllunio i gynyddu i;

 • 66 – rhwng Tachwedd 2018 a Hydref 2020;
 • 67 – rhwng 2026 a 2028;
 • 68 – rhwng 2044 a 2046.

Newidiadau Eraill

Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno nifer o newidiadau eraill, rhai sydd yn gysylltiedig â newidiadau i’r gyfundrefn budd-daliadau. Rhain yw;

 • Diwygiad Apeliadau;
 • Cynhaliaeth Plant;
 • Cywirdeb Data;
 • Costau Tai Perchennog Preswyl;
 • Gwybodaeth Amser Real;
 • O Fudd-dal i Waith

© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share