Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Problemau gyda Thaliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar frig y rhestr o broblemau budd-daliadau yn cael eu hadrodd i Cyngor ar Bopeth lleol

“Peidiwch â diodde’n dawel”, meddai Cyngor Ar Bopeth lleol Gogledd Cymru

Fe wnaeth ein rhwydwaith o Gyngor ar Bopeth lleol yng Ngogledd Cymru helpu dros 4,400 o bobl gyda phroblemau a oedd yn gysylltiedig â Thaliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP) y llynedd.

Mae PIP yn fudd-dal sy’n helpu pobl i dalu’r costau ychwanegol o fod yn anabl neu o gael cyflwr iechyd tymor hir. Er enghraifft, mae’n eu galluogi i gyflogi gofalwr a all eu helpu i ymolchi a gwisgo yn y bore, neu i gael sgwter symudedd fel y gallant deithio i’r gwaith.

Mae’r rhan fwyaf o bobl a gysylltodd â’r elusen ar draws Gogledd Cymru am PIP am gael cymorth i:

● Wneud hawliad neu i wirio a ydynt yn gymwys
● Herio penderfyniad a chanlyniad eu hasesiad
● Mynd a’u hapêl i dribiwnlys

Mewn un enghraifft, fe wnaeth Cyngor ar Bopeth helpu dyn gyda sawl cyflwr iechyd tymor hir a oedd yn derbyn llai o fudd-dal ar ôl symud o’r system Lwfans Byw i’r Anabl i’r system PIP. Cysylltodd â’r elusen am gymorth gydag apêl PIP a gwelwyd bod ganddo hawl i Gredyd Pensiwn hefyd. Fe wnaeth Cyngor ar Bopeth ei helpu i wneud yr hawliad a oedd yn gymorth i ysgafnhau’r baich yn sgil y gostyngiad i’r budd-dal anabledd.

Y llynedd, fe wnaeth Cyngor ar Bopeth helpu cyfanswm o 100,000 a mwy o bobl i ddatrys eu problemau. Cyngor am faterion PIP oedd y prif reswm yr oedd pobl yn cysylltu â’r elusen gyda 17,000 yn gofyn am gymorth.

Fel y manylir yn yr adroddiad, y tri phrif fater a oedd yn cael eu hadrodd i Gyngor ar Bopeth yng Ngogledd Cymru yn 2017/18 oedd:

1. Budd-daliadau a chredydau treth – 14,854
2. Dyled – 7,261
3. Cyflogaeth – 3,385

Meddai Fran Targett, Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru:

“Does ’na neb arall yn gweld cymaint o bobl gyda chymaint o wahanol fathau o broblemau ac mae hynny’n rhoi darlun unigryw i ni o’r heriau y mae pobl yn eu hwynebu heddiw.”

“Gall penderfyniad anghywir ar asesiad PIP olygu bod pobl yn colli allan ar y cymorth y maen nhw’i angen bob dydd. Yn aml iawn mae’r ffaith bod pobl yn byw ag anabledd yn feunyddiol yn cael ei ddiystyru yn ystod yr asesiad PIP felly mae’n bwysig bod pobl yn gwybod y gallan nhw geisio gwrthdroi’r penderfyniad hwn drwy ofyn iddo gael ei ailystyried neu drwy apelio eu hachos mewn tribiwnlys.”

“Peidiwch â diodde’n dawel. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru’n ariannu cyngor arbenigol ar les, gyda’i ansawdd wedi’i sicrhau a hynny ledled Cymru ac rydyn ni yma i helpu.”

“Dylai unrhyw un sydd am apelio penderfyniad PIP, neu sydd ag ymholiad mwy cyffredinol am y budd-dal, gysylltu â’u Cyngor ar Bopeth lleol er mwyn deall beth yw’r cam nesaf.”

Cefndir

Mae ein rhwydwaith o Gyngor ar Bopeth Lleol yng Ngogledd Cymru yn gwasanaethu ardaloedd awdurdod lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Mae’r elusen yn cynnal sesiynau wyneb yn wyneb, yn ogystal â llinell ffôn gymorth er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth cynghori diduedd rhad ac am ddim yn haws ei gyrraedd.

Gall unrhyw un o Wynedd sydd angen cyngor neu gefnogaeth gysylltu â’u llinell gymorth leol ar 0345 450 3064.

Mae cyngor a chymorth ar gael ar-lein i unrhyw un sydd ei angen yn www.citizenadvice.org.uk neu drwy eu gwasanaeth lleol Cyngor ar Bopeth.

Mae yna linell ffôn pwrpasol hefyd ar gyfer materion defnyddwyr ar 03454 04 05 60. Ar gyfer cynghorwyr Cymraeg eu hiaith, ffoniwch 03454
04 05 05

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share